Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Câu 1 trang 109 SGK GDCD 11

Câu 1 trang 109 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia.

Câu 2 trang 109 SGK GDCD 11

Câu 2 trang 109 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

Câu 3 trang 109 SGK GDCD 11

Câu 3 trang 109 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết.

Câu 4 trang 109 SGK GDCD 11

Câu 4 trang 109 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Câu 5 trang 109 SGK GDCD 11

Câu 5 trang 109 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Câu 6 trang 109 SGK GDCD 11

Câu 6 trang 109 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

Câu 7 trang 109 SGK GDCD 11

Câu 7 trang 109 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 7 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

Câu 8 trang 109 SGK GDCD 11

Câu 8 trang 109 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 8 trang 109 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.