Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là

07/01/2021 13

Câu Hỏi:
Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X