Văn kiện nào được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương

07/01/2021 37

Câu Hỏi:
Văn kiện nào được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Dùng Cộng sản Việt Nam (10/1930)?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Luận cương chính trị là văn kiện được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Dùng Cộng sản Việt Nam (10/1930).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X