Xét 4 gen: gen I, II mỗi gen gồm 3 alen nằm trên cặp NST thường A; gen III gồm 3

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Xét 4 gen: gen I, II mỗi gen gồm 3 alen nằm trên cặp NST thường A; gen III gồm 3 alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen IV gồm 5 alen nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường B. số kiểu gen tối đa về 4 gen đang xét trong quần thể là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số kiểu gen tối đa trên cặp nhiễm sắc thể A là $ \frac {3 \times 3 \times (3 \times 1)}{2} = 45$ kiểu gen

Số kiểu gen tối đa trên cặp nhiễm sắc thể B là $ \frac {5 \times (5 + 1)}{2} = 15$ kiểu gen

Số kiểu gen tối đa trên cặp nhiễm sắc thể giới tính:

* XX là $ \frac {3 \times (3 + 1)}{2} = 6$ kiểu gen

* XY là 3 kiểu gen

→ Số kiểu gen tối đa về 4 gen đang xét trong quần thể là 45 x 15 x (6+3) = 6075 kiểu gen

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X