Trong 1 quần thể giao phối, nhận định nào dưới đây là đúng?

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong 1 quần thể giao phối, nhận định nào dưới đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong 1 quần thể giao phối, nhận định đúng là Tần số tương đối của các kiểu gen có tính đặc trưng cho từng quần thể

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X