Ở quần thể của 1 loài lưỡng bội, xét gen I nằm trên cặp NST thường số 1 có 3 alen

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 24/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở quần thể của 1 loài lưỡng bội, xét gen I nằm trên cặp NST thường số 1 có 3 alen, gen II nằm trên cặp NST thường số 2 có 6 alen. Trong điều kiện không có đột biến, trong quần thể sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen dị hợp về cả 2 gen nói

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích :

Số loại kiểu gen dị hợp $= C_3^2 \times C_6^2 = 45$.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X