Một quần thể chuột khởi đầu có số lượng 3000 con, trong đó chuột lông xám đồng

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một quần thể chuột khởi đầu có số lượng 3000 con, trong đó chuột lông xám đồng hợp là 2100 con, chuột lông xám dị hợp là 300 con, chuột lông trắng là 600 con. Biết màu lông do 1 gen gồm 2 alen (A và a) quy định. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể trên là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích :

pA = (2100 x 2 + 300)/3000 x 2 = 0,75 → qa = 0,25.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X