Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối có những đặc điểm nào sau đây? (1) Đa

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối có những đặc điểm nào sau đây?

(1) Đa dạng và phong phú về kiểu gen.

(2) Quần thể bị phân hóa dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

(3) Tần số thể dị hợp giảm và tần số thể đồng hợp tăng qua các thế hệ.

(4) Tần số alen thường không thay đổi qua các thế hệ.

Phương án đúng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X