Trong những năm 1945 - 1975, nhân dân các nước Đông Dương tiếp tục đấu tranh

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong những năm 1945 - 1975, nhân dân các nước Đông Dương tiếp tục đấu tranh chống lại những thế lực ngoại xâm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong những năm 1945 - 1975, nhân dân các nước Đông Dương tiếp tục đấu tranh chống lại những thế lực ngoại xâm là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X