Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á trong những năm 1940 - 1945 là

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á trong những năm 1940 - 1945 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á trong những năm 1940 - 1945 là chống ách cai trị và xâm lược của quân phiệt Nhật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X