Trong các việc làm sau, việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong các việc làm sau, việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đầu tư nhiều vốn cho sản xuất, kinh doanh là việc làm được pháp luật cho phép trong cạnh tranh

Giải thích: đầu tư nhiều vốn cho sản xuất, kinh doanh là việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh. Bởi vì đây là hành động cạnh tranh lành mạnh giúp thúc đẩy quá trình sản xuất, kinh doanh.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức có đặc điểm nào sau đây vào trong các quy phạm pháp luật?

Trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến vào trong các quy phạm pháp luật.

Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội, đó chính là:

Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội, đó chính là Ngành luật.

Các quy phạm pháp luật có đặc điểm chung giống nhau để điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng, đó chính là:

Các quy phạm pháp luật có đặc điểm chung giống nhau để điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng, đó chính là Chế định pháp luật.

Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất xã hội

Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ:

Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

Các quy phạm đạo đức phù họp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội được Nhà nước đưa vào trong các quy phạm pháp luật là biểu hiện đặc trưng nào của pháp luật?

Các quy phạm đạo đức phù họp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội được Nhà nước đưa vào trong các quy phạm pháp luật là biểu hiện đặc trưng Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

Theo SGK Giáo dục công dân 12: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

Trong quá trình xây dựng pháp luật, Nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội vào trong các quy phạm pháp luật là nội dung mối quan hệ giữa pháp luật với

Trong quá trình xây dựng pháp luật, Nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội vào trong các quy phạm pháp luật là nội dung mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.

Những quy phạm đạo đức phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội được Nhà nước đưa vào trong các quy phạm pháp luật là thể hiện mối quan hệ giữa phá luật với

Những quy phạm đạo đức phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội được Nhà nước đưa vào trong các quy phạm pháp luật là thể hiện mối quan hệ giữa phá luật với đạo đức

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X