Tieu Vy is the most beautiful girl _____ the Vietnam Beauty contest.

02/12/2020 61

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
Tieu Vy is the most beautiful girl _____ the Vietnam Beauty contest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động
- Danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ có cụm "the most beautiful" (dạng so sánh nhất) bổ nghĩa
=> rút gọn mệnh đề quan hệ bằng động từ nguyên mẫu "to infinitive"
Tieu Vy is the most beautiful girl who wins the Vietnam Beauty contest.
=> Tieu Vy is the most beautiful girl to win the Vietnam Beauty contest.
Tạm dịch:
Tiểu Vy là cô gái xinh đẹp nhất chiến thắng cuộc thi Sắc đẹp Việt Nam.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X