This is a small gamble.

01/12/2020 10

Câu Hỏi:
Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
This is a small gamble.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi.
Đây là một canh bạc nhỏ.
=> sai
Thông tin: This is a big gamble.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X