The teacher advised us ______.

02/12/2020 1,322

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others
The teacher advised us ______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Nhận biết: Cấu trúc lời khuyên ai đó làm gì (advise somebody)
Cấu trúc: Advise + sb + to V - khuyên ai làm gì
=> The teacher advised us to be careful when doing these exercises.
Tạm dịch:
Giáo viên khuyên chúng tôi nên cẩn thận khi làm các bài tập này
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
He advised them ___________ in class.

A. don’t talk

B. to not talk

C. not to talk

D. to talk not

The doctor advised Peter to give up smoking.

A. stop

B. continue

C. finish

D. consider

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X