She told me _______.

02/12/2020 1,329

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others
She told me _______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Công thức: tell + sb + to V: bảo ai làm gì
=> She told me to think well before I answered.

Tạm dịch:
Cô ấy bảo tôi suy nghĩ kỹ trước khi tôi trả lời.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X