He has a small breakfast

02/12/2020 61

Câu Hỏi:
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false? Your browser does not support the audio element.
He has a small breakfast
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu:

Anh ấy có bữa ăn sáng nhẹ.

Thông tin:
Dan: I have a big breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X