Dan watches TV or goes on the internet before bed

02/12/2020 69

Câu Hỏi:
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false? Your browser does not support the audio element.
Dan watches TV or goes on the internet before bed
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu.

.
Dan xem TV hoặc lướt web trước khi đi ngủ.
Thông tin:
Dan: I have dinner at 7 o'clock, then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock.
=> đúng

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X