He goes swimming after classes

02/12/2020 36

Câu Hỏi:
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false? Your browser does not support the audio element.
He goes swimming after classes
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu.
Anh ấy đi bơi sau giờ học.
Thông tin:
Interviewer: What do you do after classes?
Dan: Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café.
=> sai

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X