Dan has lunch at home

02/12/2020 35

Câu Hỏi:
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false? Your browser does not support the audio element.
Dan has lunch at home
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu:

Dan ăn trưa ở nhà.
Thông tin:
Dan: I have lunch at about 2 o'clock at the university.
=> sai

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X