Many doctors recommend _______ as a way to reduce stress.

02/12/2020 1,299

Câu Hỏi:
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false? Your browser does not support the audio element.
Many doctors recommend _______ as a way to reduce stress.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
medication (n): thiền định
thinking (n): suy nghĩ
silence (n): im lặng
calmness (n): sự bình tĩnh
=> Many doctors recommend medication as a way to reduce stress.

Tạm dịch:
Nhiều bác sĩ khuyên tập thiền định như một cách để giảm căng thẳng.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X