A _______ makes the body more efficient and enhances the body's ability to

02/12/2020 625

Câu Hỏi:
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false? Your browser does not support the audio element.
A _______ makes the body more efficient and enhances the body's ability to respond to stress.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
fitness (n): vừa vặn
morning exercise (n): tập thể dục buổi sáng
training (n): đào tạo
workout (n): tập thể lực
=> A workout makes the body more efficient and enhances the body's ability to respond to stress.

Tạm dịch:
Tập thể lực làm cho cơ thể hiệu quả hơn và tăng cường khả năng phản ứng với stress của cơ thể.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X