Dan gets up early.

02/12/2020 143

Câu Hỏi:
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false? Your browser does not support the audio element.
Dan gets up early.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu:
Dan thức dậy sớm.
Thông tin:
Dan: Oh, I get up very early.
=> đúng

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X