The first letter _________ by my grandma was kept carefully in a box.

02/12/2020 38

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
The first letter _________ by my grandma was kept carefully in a box.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
- Động từ chính trong câu là "was kept" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho chủ từ "The first letter".
- Câu đầy đủ là: The first letter which was written by my grandma was kept carefully in a box.
=> mệnh đề quan hệ dạng bị động + danh từ đằng trước có từ "the first" bổ nghĩa
=> rút gọn thành "to be written"
Tạm dịch:
Lá thư tay đầu tiên mà bà tôi viết đã được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X