Sự kiện công nhân Ba Son đấu tranh đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sự kiện công nhân Ba Son đấu tranh đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. Bước tiến đó là gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự kiện công nhân Ba Son đấu tranh đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. Bước tiến đó là giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào thời kì đấu tranh tự giác

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X