Số Avogađro và kí hiệu là

23/11/2020 561

Câu Hỏi:
Số Avogađro và kí hiệu là
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 18: Mol
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Con số ${6}.{10}^{23}$ được gọi là số Avogađro và được kí hiệu là N (SGK - hóa 8 trang 63)

số Avogađro và được kí hiệu là N

Hằng số Avogadro (ký hiệu là NA hoặc L) là một hằng số tỉ lệ thuận liên hệ số hạt (thường là nguyên tử, phân tử hoặc ion) trong một mẫu với lượng chất trong mẫu đó. Trong hệ SI, hằng số Avogadro có đơn vị là nghịch đảo của mol và được xác định là NA = 6,022 140 76 × 1023 mol⁻¹

Lựu (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

A. ${10},{85}.{10}^{23}$ nguyên tử

B. ${10},{8}.{10}^{23}$ nguyên tử

C. ${11}.{10}^{23}$ nguyên tử

D. ${1},{8}.{10}^{23}$ nguyên tử

Biết rằng số Avogadro bằng 6,022.10$^{23}$. TÍnh số nguyên tử H có trong 1,8 gam H$_{2}$O?

A. 0,3011.10$^{23}$

B. 10,8396.10$^{23}$

C. 1,2044.10$^{23}$

D. 0,2989.10$^{23}$

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X