Trắc nghiệm Hóa 8 bài 31 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 31 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 31 Hóa 8 Bài luyện tập 5 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tính chất nào sau đây không có ở Hiđro
Câu 2. Ứng dụng của Hiđro là
Câu 3. Trong các khí sau: ${H}_{2}{,}{ }{N}_{2}{,}{ }{O}_{2}{,}{ }{C}{O}_{2}$, khí nhẹ nhất là
Câu 4. Công thức hóa học của khí hiđro là:
Câu 5. Cho 8g CuO tác dụng hết với ${H}_{2}$ ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thấy có m (g) chất rắn. Xác định công thức hóa học của chất rắn sau phản ứng và tính m.
Câu 6. Trong những oxit sau: ${C}{u}{O}{,}{ }{M}{g}{O}{,}{ }{F}{e}_{2}{O}_{3}{,}{ }{C}{a}{O}{,}{ }{N}{a}_{2}{O}$ oxit nào không bị hiđro khử:
Câu 7. Tỉ lệ mol của Hidro và Oxi sẽ gây nổ mạnh là:
Câu 8. Trong những oxit sau: ${C}{u}{O}{,}{ }{M}{g}{O}{,}{ }{A}{l}_{2}{O}_{3}{,}{ }{F}{e}{O}{,}{ }{N}{a}_{2}{O}{,}{ }{P}{b}{O}$. Có bao nhiêu oxit phản ứng với hiđro ở nhiệt độ cao?
Câu 9. Sau phản ứng của CuO và ${H}_{2}$ thì có hiện tượng gì:
Câu 10. Dẫn lượng dư ${H}_{2}$ qua chì (II) oxit nung nóng thu được sản phẩm rắn là

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 31: Tính chất - ứng dụng của hidro

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7A
Câu 3ACâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5BCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X