Trắc nghiệm Hóa 8 bài 29 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 29 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 29 Hóa 8 Bài luyện tập 5 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Bari oxit có công thức hóa học là

A. ${B}{a}_{2}{O}$

B. BaO

C. ${B}{a}{O}_{2}$

D. ${B}{a}_{2}{O}_{2}$

Câu 4. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi nhẹ hơn không khí

B. Oxi cần thiết cho sự sống

C. Oxi không mùi và không vị

D. Oxi chiếm 20,9% về thể tích trong không khí

Câu 5. Nhóm chất nào sau đây đều là oxit?

A. ${S}{O}_{2}, {M}{g}{S}{O}_{4}, {C}{u}{O}$

B. ${C}{O}, {S}{O}_{2}, {C}{a}{O}$

C. CuO, HCl, KOH

D. ${F}{e}{O}, {C}{u}{S}, {M}{n}{O}_{2}$

Câu 6. Oxit là hợp chất của oxi với:

A. Một nguyên phi kim

B. Một nguyên tố kim loại

C. Nhiều nguyên tố hóa học

D. Một nguyên tố hóa học khác

Câu 10. Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào?

A. Oxi tan trong nước

B. Oxi nặng hơn không khí

C. Oxi không mùi, màu, vị

D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 29: Bài luyện tập 5

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2BCâu 7A
Câu 3CCâu 8C
Câu 4ACâu 9A
Câu 5BCâu 10B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X