Trắc nghiệm Hóa 8 bài 29 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 29 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 29 Hóa 8 Bài luyện tập 5 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là
Câu 2. Bari oxit có công thức hóa học là
Câu 3. Sử dụng chất nào để nhận biết 3 chất rắn ${N}{a}_{2}{O}, {A}{l}_{2}{O}_{3}, {M}{g}{O}$.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
Câu 5. Nhóm chất nào sau đây đều là oxit?
Câu 6. Oxit là hợp chất của oxi với:
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam lưu huỳnh trong 2,24 lít khí ${O}_{2}$. Sau phản ứng khối lượng ${S}{O}_{2}$ thu được là
Câu 8. Số gam ${K}{C}{l}{O}_{3}$ để điều chế 2,4 g Oxi ở đktc?
Câu 9. Tỉ lệ khối lượng của Nito và Oxi là 7: 8. Công thức của oxit là
Câu 10. Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 29: Bài luyện tập 5

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2BCâu 7A
Câu 3CCâu 8C
Câu 4ACâu 9A
Câu 5BCâu 10B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X