Trắc nghiệm Hóa 8 bài 32 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 32 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 32 Hóa 8 Bài luyện tập 5 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tên gọi khác của chất khử là:

A. Chất oxi hóa

B. Chất bị khử

C. Chất bị oxi hóa

D. Chất nhường oxi cho chất khác.

Câu 2. Chọn đáp án đúng

A. Sự tách Oxi khỏi hợp chất được gọi là sự oxi hóa

B. Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự khử

C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác

D. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác

Câu 4. Oxit nào bị khử bởi Hidro:

A. ${N}{a}_{2}{O}$

B. CaO

C. ${F}{e}_{3}{O}_{4}$

D. BaO

Câu 6. Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa - khử:

A. ${4}{N}{a}{ }{+}{ }{O}_{2} \overset{t^o}{\rightarrow} {2}{N}{a}_{2}{O}$

B. ${S}{ }{+}{ }{O}_{2}{ }{→}{ }{S}{O}_{2}$

C. ${N}{H}_{3}{ }{+}{ }{H}{C}{l}{ }{→}{ }{N}{H}_{4}{C}{l}$

D. ${C}{H}_{4}{ }{+}{ }{2}{O}_{2}{ }\overset{t^o}{\rightarrow}{C}{O}_{2}{ }{+}{ }{2}{H}_{2}{O}$

Câu 7. Phát biểu nào không đúng:

A. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

B. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của 1 số nguyên tố

C. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của tất cả nguyên tố

D. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự trao đổi e giữa các nguyên tử

Câu 10. Chọn đáp án sai:

A. Sự khử và oxi hóa là 2 quá trình giống nhau

B. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác

C. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác

D. Phản ứng oxi hóa - khử xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2CCâu 7C
Câu 3BCâu 8A
Câu 4CCâu 9C
Câu 5ACâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X