Trắc nghiệm Hóa 8 bài 32 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 32 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 32 Hóa 8 Bài luyện tập 5 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tên gọi khác của chất khử là:
Câu 2. Chọn đáp án đúng
Câu 3. Cho phản ứng sau, xác định chất khử
${F}{e}_{2}{O}_{3}{ }{+}{ }{3}{H}_{2}{ }\overset{t^o}{\rightarrow} {2}{F}{e}{ }{+}{ }{3}{H}_{2}{O}$
Câu 4. Oxit nào bị khử bởi Hidro:
Câu 5. Cho phản ứng:
${3}{F}{e}{ }{+}{ }{2}{O}_{2}{ }\overrightarrow{}{t}^{o}{ }{F}{e}_{3}{O}_{4}$
Chất nào là chất khử?
Câu 6. Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa - khử:
Câu 7. Phát biểu nào không đúng:
Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 4,8g bột than trog không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là
Câu 9. Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử
${S}{ }{+}{ }{O}_{2}{ }\overrightarrow{}{t}^{o}{ }{S}{O}_{2}{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{(}{1}{)}$
${ }{C}{a}{C}{O}_{3}{ }\overrightarrow{}{t}^{o}{ }{C}{a}{O}{ }{+}{ }{C}{O}_{2}{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{(}{2}{)}$
${ }{ }{C}{H}_{4}{ }{+}{ }{2}{O}_{2}{ }\overrightarrow{}{t}^{o}{ }{C}{O}_{2}{ }{+}{ }{2}{H}_{2}{O}{ }{ }{ }{ }{ }{ }{(}{3}{)}$
${ }{ }{N}{H}_{3}{ }{+}{ }{H}{C}{l}{ }{→}{ }{N}{H}_{4}{C}{l}{ }{ }{ }{ }{ }{(}{4}{)}$
Câu 10. Chọn đáp án sai:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2CCâu 7C
Câu 3BCâu 8A
Câu 4CCâu 9C
Câu 5ACâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X