Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 27 Hóa 8 Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Các chất dùng để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là

A. ${K}{C}{l}{O}_{3}$

B. ${K}{M}{n}{O}_{4}$

C. ${C}{a}{C}{O}_{3}$

D. Cả A & B

Câu 3. Phương pháp sản xuất oxi trong công nghiệp là

A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

B. Điện phân nước

C. Nhiệt phân ${K}{M}{n}{O}_{4}$

D. Cả A và B.

Câu 6. Chọn nhận xét đúng

A. Phản ứng phân hủy là một dạng của phản ứng hóa học

B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa khử

C. Phản ứng phân hủy là phản ứng sinh ra duy nhất 2 chất mới

D. Cả A và C đều đúng

Câu 7. Phản ứng phân hủy là

A. ${B}{a} + {2}{H}{C}{l} → {B}{a}{C}{l}_{2} + {H}_{2}$

B. ${C}{u} + {H}_{2}{S} → {C}{u}{S}+{H}_{2}$

C. ${M}{g}{C}{O}_{3} → {M}{g}{O} + {C}{O}_{2}$

D. ${K}{M}{n}{O}_{4} → {M}{n}{O} + {O}_{2} + {K}_{2}{O}$

Câu 10. Trường hợp nào sau đây không thu được khí oxi?

A. Nhiệt phân ${K}{M}{n}{O}_{4}$.

B. Điện phân nước.

C. Nhiệt phân ${K}{C}{l}{O}_{3}$.

D. Điện phân dung dịch bão hòa muối ăn NaCl.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2ACâu 7C
Câu 3DCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5CCâu 10D

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X