Trắc nghiệm Hóa 8 bài 18 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 18 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 18 Hóa 8 Mol có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Số Avogađro và kí hiệu là

A. ${6}.{10}^{23}$, A

B. ${6}.{10}^{{-{23}}}$, A

C. ${6}.{10}^{23}$ , N

D. ${6}.{10}^{{-{24}}}$, N

Câu 2. Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

A. ${10},{85}.{10}^{23}$ nguyên tử

B. ${10},{8}.{10}^{23}$ nguyên tử

C. ${11}.{10}^{23}$ nguyên tử

D. ${1},{8}.{10}^{23}$ nguyên tử

Câu 3. Khối lượng mol chất là

A. Là khối lượng ban đầu của chất đó

B. Là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học

C. Bằng ${6}.{10}^{23}$

D. Là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó

Câu 6. Số mol của ${H}_{2}$ ở đktc biết V= 5,6 l

A. 0,25 mol

B. 0,3 mol

C. 0,224 mol

D. 0,52 l

Câu 7. Thể tích mol là

A. Là thể tích của chất lỏng

B. Thể tích của 1 nguyên tử nào đó

C. Thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó

D. Thể tích 1 mol khí ở đktc là 24 lít

Câu 9. Chọn đáp án sai:

A. Khối lượng của N phân tử ${C}{O}_{2}$ là 44 g

B. ${M}_{{{H}_{2}{O}}} = {18} {g}/{m}{o}{l}$

C. 1 mol ${O}_{2}$ ở đktc có thể tích là 24 l

D. Một mol của bất kỳ chất khí nào ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 18: Mol

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3DCâu 8A
Câu 4CCâu 9C
Câu 5DCâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X