Since I had not seen him for ages, I didn't recognize him.

01/12/2020 3,575

Câu Hỏi:
Choose the sentences that are closest in meaning to the given sentence(s)
Since I had not seen him for ages, I didn't recognize him.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính.
Since I had not seen him for ages => Having not seen him for ages (Hoặc Not having seen him for ages) đều đúng
Tạm dịch: Do đã không gặp anh ấy trong nhiều năm, tôi đã không nhận ra anh ấy.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X