She had not slept for two days and therefore she wasn't able to concentrate.

01/12/2020 998

Câu Hỏi:
Choose the sentences that are closest in meaning to the given sentence(s)
She had not slept for two days and therefore she wasn't able to concentrate.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Sử dụng phân từ hoàn thành để chỉ lí do của một hành động trong quá khứ, được chia ở thì quá khứ hoàn thành (had not slept...)
Không dùng từ nối (connectives) khi sử dụng phân từ => bỏ "and therefore"
=> Not having slept for two days, she wasn't able to concentrate.
Tạm dịch: Bởi vì không ngủ được trong hai ngày, cô ấy không thể tập trung.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X