Sắc độ của ánh sáng trong câu thơ: Vội mừng làm lễ rước vào - Đài sen nối sáp lò

08/12/2020 14

Câu Hỏi:
Sắc độ của ánh sáng trong câu thơ: Vội mừng làm lễ rước vào - Đài sen nối sáp lò đào thêm hương như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Sắc độ của ánh sáng trong câu thơ: Vội mừng làm lễ rước vào - Đài sen nối sáp lò đào thêm hương là ánh sáng vừa đủ.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X