Dòng nào dưới đây xác định không đúng vị trí, bối cảnh chung của việc đính ước,

08/12/2020 21

Câu Hỏi:
Dòng nào dưới đây xác định không đúng vị trí, bối cảnh chung của việc đính ước, thề nguyền giữa Thúy Kiều và Kim Trọng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Dòng: “Trước khi Kim - Kiều tâm sự (khi cha, mẹ và các em Kiều đi vắng).” không đúng vị trí, bối cảnh chung của việc đính ước, thề nguyền giữa Thúy Kiều và Kim Trọng

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X