Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu ?

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào Ngày 2 - 3 – 1946 tại Hà Nội

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X