Phe Liên minh Đức - Áo - Hung đánh mất quyền chủ động, lâm vào thế bị động trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 501

Câu Hỏi:
Phe Liên minh Đức - Áo - Hung đánh mất quyền chủ động, lâm vào thế bị động trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất từ thời điểm nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Phe Liên minh Đức - Áo - Hung đánh mất quyền chủ động, lâm vào thế bị động trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất từ thời điểm cuối năm 1916.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X