Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cuộc đấu tranh bảo vệ, thực thi chủ

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cuộc đấu tranh bảo vệ, thực thi chủ quyền, các lợi ích hợp pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Biển Đông?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ chối tham gia Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc là nội dung không phản ánh đúng cuộc đấu tranh bảo vệ, thực thi chủ quyền, các lợi ích hợp pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Biển Đông.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X