Ngôn ngữ Pascal thuộc loại nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 03/11/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Ngôn ngữ Pascal thuộc loại nào? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại nào?

TRẢ LỜI

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại ngôn ngữ bậc cao.

Giải thích

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được. Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: FORTRAN, COBOL, PASCAL, C…

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X