Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 5 gồm các câu hỏi về ngôn ngữ lập trình giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Chương trình dịch là chương trình:

A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy

C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Câu 2. Ngôn ngữ máy là gì?

A. Là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện

B. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

C. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy

D. Một phương án khác

Câu 3. Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

A. Hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

B. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy

Câu 4. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được

B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể

C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản

Câu 5. Ngôn ngữ lập trình là:

A. Ngôn ngữ khoa học

B. Ngôn ngữ tự nhiên

C. Ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày

D. Ngôn ngữ để viết chương trình

Câu 6. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

A. Hợp ngữ

B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Ngôn ngữ máy

D. Pascal

Câu 7. Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được

B. Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên

C. Có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Thực hiện được trên mọi loại máy

Câu 8. Ngôn ngữ Pascal thuộc loại nào?

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 9. Hợp ngữ là gì?

A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được

C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt

Câu 10. Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Pascal

D. Ngôn ngữ máy

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5: Ngôn ngữ lập trình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2BCâu 7D
Câu 3CCâu 8A
Câu 4BCâu 9A
Câu 5DCâu 10D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X