Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 03/11/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học dưới tác động của enzim.
II. Nguyên liệu hô hấp thường là glucôzơ.
III. Toàn bộ năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.
IV. Hô hấp tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có 3 phát biểu đúng là:
I. Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học dưới tác động của enzim.
II. Nguyên liệu hô hấp thường là glucôzơ.
IV. Hô hấp tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ.
Giải thích:
Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp đến sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O, một phần năng lượng được tích lũy trong ATP.
Phương trình tổng quát của hô hấp: C6H2O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + ATP + nhiệt
=> III sai vì theo phương trình hô hấp trên thì năng lượng có ở ATP, nhiệt.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nói về enzim, phát biểu nào sau đây đúng?

Phát biểu đúng về enzim là có thể có thành phần chỉ là protein hoặc protein kết hợp với các chất khác không phải là protein.

Bổ sung kiến thức:
Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Đặc điểm nào sau đây không phải của enzim?

Đặc điểm không phải của enzim là hợp chất cao năng.

Bổ sung kiến thức:
Enzim có đặc tính chuyên hóa cao, là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống, làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Hoạt động đầu tiên trong cơ chế tác động của enzim là

Hoạt động đầu tiên trong cơ chế tác động của enzim là tạo ra phức hợp enzim - cơ

Enzim nào sau đây tham gia xúc tác quá trình phân giải protein?

Enzim tham gia xúc tác quá trình phân giải protein là pepsin

Vùng cấu trúc không gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết với cơ chất được gọi là

Vùng cấu trúc không gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết với cơ chất được gọi là trung tâm hoạt động

Enzim có đặc tính nào sau đây?

Enzim có đặc tính chuyên hóa

Enzim có bản chất là

Enzim có bản chất là protein

Trình tự nucleotit đặc biệt của một operon nơi enzim ARN polimeraza bám vào khởi động quá trình phiên mã các gen cấu trúc được gọi là:

Trình tự nucleotit đặc biệt của một operon nơi enzim ARN polimeraza bám vào khởi động quá trình phiên mã các gen cấu trúc được gọi là vùng khởi động.

Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của loại đột biến nào sau đây

Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của đột biến lặp đoạn NST

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X