Trong tế bào, phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã đặc hiệu (anticôđon)?

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong tế bào, phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã đặc hiệu (anticôđon)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong tế bào, phân tử mang bộ ba đối mã đặc hiệu (anticôđon) là tARN.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X