I'm sorry I have to leave so early', he said.

02/12/2020 190

Câu Hỏi:
Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.
"I'm sorry I have to leave so early', he said.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Công thức: apologize (to somebody) (for something): xin lỗi ai vì đã làm gì
Tạm dịch:
Anh ấy nói: " Tôi xin lỗi, tôi phải rời đi sớm."
=> Anh xin lỗi vì phải đi sớm.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X