I _________ him to sell that old motorbike.

02/12/2020 507

Câu Hỏi:
Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.
I _________ him to sell that old motorbike.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
say to somebody + speech: nói điều gì
suggest + V.ing: đề nghị làm gì
advise + somebody + to V: khuyên ai làm gì
recommend + V.ing: đề nghị làm gì
=> I advised him to sell that old motorbike.

Tạm dịch:
Tôi khuyên anh ta nên bán chiếc xe máy cũ đó.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X