Hàm số y=3tanleft ( 2x-fracpi 6 right ) có tập xác định là:

19/08/2020 5

Câu Hỏi:
Hàm số $y=3tan\left ( 2x-\frac{\pi }{6} \right )$ có tập xác định là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Hàm số $y=3tan\left ( 2x-\frac{\pi }{6} \right )$ có tập xác định là $\mathbb{R}\setminus \left \{ \frac{-\pi }{3}+k\pi,k\in \mathbb{Z} \right \}$.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X