Đối với tình yêu cá nhân, xã hội có trách nhiệm là?

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đối với tình yêu cá nhân, xã hội có trách nhiệm là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đối với tình yêu cá nhân, xã hội có trách nhiệm là hướng dẫn mọi người có quan niệm đúng đắn về tình yêu.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật không thể hiện qua việc

Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật không thể hiện qua việc hạn chế việc thay đổi các Luật, bộ Luật.

Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động nghĩa là, mọi công dân đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế.

Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có thể thành lập doanh nghiệp là biểu hiện quyền bình đẳng của công dân

Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có thể thành lập doanh nghiệp là biểu hiện quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh.

Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân

Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật về kinh doanh.

Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

Mỗi người là một thành viên, một tế bào

Mỗi người là một thành viên, một tế bào của cộng đồng.

Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

Mỗi công dân cần sống có trách nhiệm với cộng đồng khi sống trong cộng đồng.

Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác?

Nội dung thứ nhất của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của công dân là: Không ai được xâm phạm tính mạng, sức khỏe, của người khác. Xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe người khác là hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của người khác, dù họ .....

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện qua việc:

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện qua việc: Công dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trước pháp luật.

Quyền bình đẳng của công dân được hiểu là?

Quyền bình đẳng của công dân được hiểu là trong cùng điều kiện và hoàn cảnh như nhau, công dân được đối xử như nhau, có quyền và nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X