Trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 13 gồm các câu hỏi về công dân với cộng đồng giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khói trong sinh hoạt được gọi là
Câu 2. Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?
Câu 3. Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội
Câu 4. Mỗi người là một thành viên, một tế bào
Câu 5. Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?
Câu 6. Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc
Câu 7. Sống gần gũi với mọi người và có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của
Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập?
Câu 9. Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của
Câu 10. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?
Câu 11. Hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào dưới đây:
Câu 12. Phong tục nào sau đây thể hiện lối sống nhân nghĩa của dân tộc ta:
Câu 13. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh:

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8B
Câu 2CCâu 9B
Câu 3ACâu 10C
Câu 4BCâu 11B
Câu 5BCâu 12D
Câu 6BCâu 13B
Câu 7B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X