Trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 13 gồm các câu hỏi về công dân với cộng đồng giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

A. Nhân dân trong khu dân cư

B. Người Việt Nam ở nước ngoài

C. Tổ học tập

D. Trường học

Câu 3. Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội

A. Của con người

B. Của đất nước

C. Của cán bộ, công chức.

D. Của tập thể người lao động.

Câu 4. Mỗi người là một thành viên, một tế bào

A. C. Của thời đại.

B. . Của cộng đồng

C. B. Của Nhà nước.

D. D. Của nền kinh tế đất nước.

Câu 5. Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.

B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.

C. Sống vô tư trong cộng đồng.

D. Sống giữ mình trong cộng đồng.

Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập?

A. Sống tự do trong xã hội.

B. Sống gần gũ, chan hòa với mọi người.

C. Sống theo sở thích cá nhân.

D. Sống phù hợp với thời đại.

Câu 9. Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của

A. Quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân.

B. Quan hệ giữa người với người.

C. Quan hệ giữa các giai cấp khác nhau.

D. Quan hệ giữa các địa phương.

Câu 10. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

B. Nhân ái, thương yêu con người.

C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.

D. Sẵn sang giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

Câu 11. Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây:

A. Tự giác, tự lực, tự chủ.

B. Tự nguyện, bình đẳng.

C. Cần cù, sáng tạo.

D. Nhiệt tình, chân thành.

Câu 12. Phong tục nào sau đây thể hiện lối sống nhân nghĩa của dân tộc ta:

A. Xông đất đầu năm

B. Đi lễ chùa đầu năm.

C. Ăn trầu.

D. Cúng giỗ ông bà.

Câu 13. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh:

A. Bàn bạc với nhau về việc gây chia rẽ trong lớp học.

B. Cùng nhau thảo luận bài tập nhóm.

C. Hai người hát chung một bài.

D. Hai người mắng một người.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8B
Câu 2CCâu 9B
Câu 3ACâu 10C
Câu 4BCâu 11B
Câu 5BCâu 12D
Câu 6BCâu 13B
Câu 7B

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X