Trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 15 gồm các câu hỏi về công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Ngày thế giới phòng chống HIV/ADIS là ngày nào?
Câu 2. Ngày môi trường thế giới là ngày nào?
Câu 3. Bùng nổ dân số là:
Câu 4. Hiện nay giải quyết những vấn đề cấp thiết của nhân loại là trách nhiệm của:
Câu 5. Theo em điều nào sau đây là vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay:
Câu 6. Ở nước ta Luật Bảo vệ môi trường mới nhất hiện nay đang được áp dụng ban hành năm nào?
Câu 7. Khái niệm môi trường được hiểu là:
Câu 8. “Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục …………., làm cho các hoạt động của con người không phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên”. Trong dấu “…” là?
Câu 9. Ngày môi trường thế giới là ngày nào?
Câu 10. Cần phải phê phán hành vi nào trong các hành vi sau đây?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7D
Câu 3DCâu 8D
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X