Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu nước và

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường ...

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường Cách mạng vô sản

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X