Chức năng của tARN là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chức năng của tARN là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

ARN vận chuyền (tARN): vận chuyển axit amin tương ứng đến ribôxôm khớp với mã sao trên mARN để tổng hợp protêin

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Điểm khác biệt giữa cấu tạo của ADN với cấu tạo của tARN là:
(1) ADN có cấu tạo hai mạch còn tARN có cấu trúc một mạch.
(2) ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn tARN thì không có.
(3) Đơn phân của ADN có đường và thành phần bazơ khác với đơn phân của tARN.

(2) sai vì phân tử tARN là một chuỗi poliribonuclêôtit, tuy nhiên có những đoạn xoắn cục bộ tạo tạo thành các thùy, tại các thùy có sự liên kết bổ sung giữa các ribonuclêôtit.
(5) sai vì trên hai mạch của ADN và trên một mạch của phân tử ARN đều có liên kết hóa trị giữa các nuclêotit.

Chức năng của tARN là

ARN vận chuyền (tARN) có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein. 
Theo SGK Sinh học 9 trang 51: tARN có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein.

Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
I. Ở trên một phân tử mARN, các ribôxôm khác nhau tiến hành đọc mã từ các điểm khác nhau, mỗi điểm đọc đặc hiệu với một loại ribôxôm.

Xét các phát biểu của đề bài:
Các phát biểu II, III, IV đúng;
I sai vì trong quá trình dịch mã, các riboxom giống nhau tiến hàng đọc mã từ cùng 1 điểm, chạy dọc trên phân tử mARN để tiến hành dịch mã
→ Có 1 phát biểu sai

Khi nói về quá trình dịch mã, có một số phát biểu sau:
1. Giai đoạn chuyển axit amin tự do thành axit amin hoạt hóa và giai đoạn gắn amin hoạt hóa vào tARN được xúc tác bởi hai loại enzyme khác nhau.

Đáp án đúng là 1 và 4.
2. Sai - Ngoài tác dụng hoạt hóa các aa ATP còn tham gia vào nhiều quá trình tổng hợp khác.
3. Sai - Tiểu phần lớn liên kết sau tiểu phần bé.

Chức năng của phân tử tARN là

Chức năng của phân tử tARN là vận chuyển axit amin

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X