Đặc điểm cấu tạo của phân tử prôtêin giống với ADN và ARN là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm cấu tạo của phân tử prôtêin giống với ADN và ARN là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đặc điểm cấu tạo của phân tử prôtêin giống với ADN và ARN là đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X